Lưu loát tiếng anh trong 4 tuần, điều này có thật không? Điều  này hoàn toàn thật sự khi bạn sử dụng phần mềm học ngoại ngữ!!!   Chào các…